O nama

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge ENVIROSERV doo Beograd osnovano je 2009. godine.

 

Osnovna delatnost preduzeća je upravljanje otpadom i usluge u oblasti zaštite životne sredine.Za obavljanje ovih aktivnosti ENVIROSERV doo raspolaže sa kompletno ekološki opremljenom opremom i stručanim i obučenim kadarom sa radnim iskustvom u oblasti upravljanja otpadom.

CAM00180

Sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada ENVIROSERV doo Beograd obavlja u skladu sa Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije br. 19-00-00650/2013-05