Usluge

 

ENVIROSERV doo pruža sve vrste usluga u  vezi sa sakupljanjem i transportom neopasnog i opasnog otpada i čišćenjem opreme i pogona u industriji i to:

 

 1. hidromehaničko i hemijsko pranje kotlova, izmenjivača toplote, kolona i posuda ,
 2. čišćenje kanalizacionih sistema za prikupljanje otpadnih voda, šahtova, slivnika i sistema za prečišćavanje otpadnih voda (šahti i kolektora)
 3. čišćenje slivnika, šahti i separatora uljne kanalizacije i čišćenje taložnika
 4. visokopritisna čišćenja svih industrijskih objekata
 5. hidromehaničko i hemijsko pranje svih vrsta rezervoara
 6. čišćenje komora brodova,
 7. hidromehaničko i hemijsko pranje metalnih i betonskih površina
 8. vodeno peskarenje sa antikorozivnom zaštitom
 9. čišćenje i skidanje hidroizolacije i priprema za stavljanje nove
 10. skidanje korozije i izolacije na podvožnjacima i mostovima
 11. ostala čišćenja u industriji i van nje

Čišćenje kanalizacionih sistema za prikupljanje otpadnih voda, šahtova, slivnika i sistema za prečišćavanje otpadnih voda (šahti i kolektora) vršimo autocisternom sa pumpom visokog pritiska za odgušenje i ispiranje kanalizacije i crpljenje fekalnog mulja. Transport fekalnog mulja vršimo na deponiju JKP Vodovd i kanalizacija Beograd.

 

Čišćenje slivnika, šahti i separatora uljne kanalizacije i čišćenje taložnika sa odmašćivanjem instalacija i odvozom zauljane vode iz separatora na koačno zbrinjavanje kod ovlašćenog operatera vršimo u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom.