INDUSTRIJSKA ČIŠĆENJA

INDUSTRIJSKA ČIŠĆENJA

Hidromehaničko i hemijsko čišćenje postrojenja i opreme podrazumeva sledeće:

 • Visokopritisna čišćenja svih industrijskih objekata vodom pod pritiskom od 200 do 1100 bara;
 • Čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata i peskarenje rezervoara sa nanošenjem epoksidnih premaza unutar rezervoara;
 • Čišćenje rezervoara od drugih zapaljivih i nezapaljivih tečnosti;
 • Mehaničko i hemijsko pranje kotlova, izmenjivača toplote, kolona i posuda;
 • Hemijska pranja metalnih i betonskih površina;
 • Čišćenje podzemnih linija cevovoda, uljne, atmosferske i fekalne kanalizacije;
 • Čišćenje vodovodne i kanalizacione mreže (uključujući i protivpožarne sisteme);
 • Čišćenje slivnika, šahti i kolektora;
 • Čišćenje i održavanje bioloških uređaja;
 • Čišćenje separatora, postrojenja za obradu voda, putoxa, igličastih i reni bunara, kolektora;
 • Čišćenje cevovoda za transpot šljake i pepela u termoelektranama;
 • Čišćenje brodova, komora brodova, pranje motora i razna odmašćivanja na brodovima;
 • Čišćenje septičkih jama, separatora uljne kanalizacije, čišćenje taložnika;
 • Čišćenje, hemijsko pranje i bajcovanje sa pasivizacijom prohromskih površina;

Hemijska sredstva koja koristimo u radu za pranje i odmašćivanje su biorazgradiva, bezbedna za rad po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Čišćenje: železničkih cisterni; rezervoara; kolona, slivnika, šahti i separatora uljne kanalizacije i čišćenje taložnika sa odmašćivanjem instalacija i odvozom sakupljenog otpada na konačno zbrinjavanje kod ovlašćenog operatera vršimo u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Hidromehaničko i hemijsko pranje železničkih cisterni vršimo do stepena čistoće dovoljnog za prenamenu transporta goriva.

Za gore pomenute aktivnosti ENVIROSERV doo raspolaže sa:

 • visokopritisnim pumpama: DIBO, KERHER (radna temperatura 100 °C, radni pritisak 300-500 bara, protok vode 45 l/min) KAMAT (radni pritisak 1100 bara, protok vode 45 l/min), cirkulacionim pumpama
 • četiri specijalna vozila – autocisterne sa ADR sertifikatom za transport opasnog otpada kapaciteta od 7 do 13 m3 sa potpunom ekološkom opremom: vakum-pumpa, vijačna pumpa, pumpa visokog pritiska, canal-yet sistem za probijanje zauljenih kanalizacija, rezervoari za smeštaj depozita